News & Activities

LEO ปลอดภัย มั่นใจ ไร้ Covid-19

 

           เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ระลอกใหม่ ทางบริษัท LEO GLOBAL LOGISTICS หรือ LEO ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งอาคารและทุกสาขาของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 LEO Self Storage และสำนักงานสุวรรณภูมิ เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับ LEO