sea freight th

 บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 LEO ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรือ “MTO”) จาก กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลในรูปแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่อง ที่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและมีค่าใช้จ่ายมีความรวดเร็วเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีจำนวนมาก หรือสินค้าที่บิการด้านการขนส่งทางอากาศ หรือทางเรือไปไม่ถึง

Service Info

  • Category: Multi-Modal Transport
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Line ID: @leoglobal
  • Download Brochure