คณะ กรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเสนีย์ แดงวัง

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
"a/

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคณะ กรรมการตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
"a/

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน