คณะ ผู้บริหาร

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
"/

นายมานพ ปัจวิทย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
"/

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ