วิสัยทัศน์ (Vision)

LEO จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและพนักงาน

 

พันธกิจ (Mission)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้กำหนดพันธกิจที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลัก Quality Policy ใน 4 หัวข้อดังนี้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  •   High-Customer Satisfaction (H.C.S.) - สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  •   Excellent Working System (E.W.S.) - ระบบงานที่เป็นเลิศ

  •   Quality Human Resource (Q.H.R.) - พนักงานมีคุณภาพ

  •   Healthy Group of Companies (H.G.C.) - เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง

• ค่านิยม • วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยม หรือ LEO Core Values เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีแนวความคิด และหลักการในการทำงานเดียวกัน ดังนี้

L = Leading with ethics and integrity

(เป็นผู้นำอย่างมีหลักการและคุณธรรม)

E = Excellence teamwork with service mind

(สร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีมด้วยใจบริการ)

O = Open for continuous learning and improvement

(เปิดกว้างในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

 

  •  ทัศนคติ: สร้างทัศนคติของพนักงาน ให้มีใจรักบริการเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีความใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
  •  องค์ความรู้: เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ การที่พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้
  •  พัฒนาความสามารถของพนักงาน: ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง จนสามารถเติบโตเป็นผู้นำ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับทีมงานได้
  •  ทันสมัย: เป็นองค์กรที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค