My School Project (Education) Year 2
 

บริษัท ลีโอโกลบอลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี ร่วมกับ มูลนิธิมีชัยพัฒนา จัดตั้งฟาร์มวิสาหกิจและแปลงเกษตรในโรงเรียน ในโครงการ “แปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน” เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผสมผสานไปกับการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรให้กับนักเรียน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ให้กับโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา จ.บุรีรัมย์

 

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามลำดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

โครงการ “แปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน” เป็นโครงการ (Corporate Social Responsibility : CSR) หนึ่งของ กลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ) ที่ได้ร่วมกับ มูลนิธิมีชัยพัฒนา ได้จัดตั้งฟาร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมบนพื้นที่ว่างในโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนนี้เพื่อน้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่สาธิตและฝึกอบรมด้านการเกษตรสำหรับนักเรียนครูและชาว บ้านในชุมชนโดยรอบ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 250,000 บาทต่อโครงการ เมื่อโครงการได้ดำเนินการแล้ว ทางโรงเรียนจะได้รับผลผลิตจากฟาร์มเป็นผักหรือผลไม้ที่ปลอดสารพิษ สามารถนำไปประกอบอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถขายผลิตผลบางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษากิจกรรมทางการเกษตร สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปลูกฝั่งและส่งเสริมให้ปลูกผัก กินเองหรือปลูกเพื่อจำหน่ายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย

โครงการ “แปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน” นี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน สามารถช่วยให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำโครงการพัฒนาชุมชนอย่างเช่นโครงการนี้ ในโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญต่อไป

บำรุง เมื่อเร็วๆ นี้