AboutUs Web01


        บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมใช้ชื่อบริษัท ลีโอโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด) เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2534 เปิดดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของคนไทยที่มีศักยภาพในการให้บริการทัดเทียมกับบริษัทระดับนานาชาติดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร (Logistics Service Provider) อันดับต้นๆ ของคนไทยที่ได้การรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  ซึ่งช่วยตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

AboutUs Web02

AboutUs Web03

   • มีบุคคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมานานกว่า 30 ปี   
   • อัตราค่าระวางมีความเหมาะสม ทั้งค่าระวางการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ และมีหน่วยงานที่ดำเนินพิธีการทางศุลกากรเอง
   • สำหรับเอกสาร B/L (Bill of Lading) ทุกฉบับของบริษัทฯ มีการทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบ (Liability Insurance) ของผู้ประกอบการขนส่งกับบริษัทประกันภัยชั้นนำลูกค้าจึงไว้วางใจต่อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
   • มีพนักงานขายที่มีความรู้และความสามารถในการให้บริการมากกว่า 40 คน
   • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคมในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport Operatot - MTO) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA),สมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ(TAFA) อันเป็นหลักประกันที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

AboutUs Web04

AboutUs Web05ตลอดเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ได้มุ่งมั่นตอบแทนคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานในบริษัทฯ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน และกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ทุกๆ โครงการที่ทาง กลุ่มบริษัทฯจัดขึ้นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ และพันธมิตรทางธุรกิจยังได้จัดทำโครงการ Thaisharingclubขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรหรือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแต่ละปีทางโครงการมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลโครงการ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบริจาคได้ที่   

AboutUs Web06